നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് 15 ലക്ഷം ആളുകളിൽ എത്തിക്കാം

Posted Leave a commentPosted in Digital marketing, Lead Generation, online marketing

നിങ്ങളുടെ Business 15 ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം… എങ്ങനെ എന്നല്ലേ?…. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ടോ സർവീസോ ഇനി നിങ്ങൾ target ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് കേരളത്തിലും,.. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളവും എത്തിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പങ്ക് വലുതാണ്, എല്ലാ മേഖലയിലും internet കടന്ന്കയറിയിട്ടുണ്ട്..മാത്രമല്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സാധങ്ങളോ സർവീസോ കണ്ടെത്താനോ അറിയാനോ നോക്കുന്ന ആദ്യ സ്ഥലമാണ് google.നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും online ആയി വളർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പുതിയ ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Online കസ്റ്റമേഴ്‌സിലേക്കും അനുയായികളിലേക്കും […]

Digital marketing strategies

5 Digital Marketing Tips for Manufacturing Companies to Drive Sales

Posted Leave a commentPosted in online marketing

In today’s Internet-driven business environment, having a good digital marketing strategy is very important. A Successful digital marketing allows organizations of all levels to connect with their customers in a meaningful way. Simply, manufacturing industries that use digital marketing have a great advantage over their competition. Digital marketing for manufacturers doesn’t always come so naturally […]

Digital Marketing for Educational Institutions

4 Major Reasons Why Digital Marketing is Important For Educational Institutions

Posted Leave a commentPosted in Education, online marketing

As digital platforms became increasingly incorporated into marketing plans and lifestyle and as people increasingly use digital devices instead of visiting physical shops, digital marketing campaigns became prevalent, employing combinations of program optimization (SEO), program marketing (SEM), content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data-driven marketing, e-commerce marketing, social media marketing, social media optimization, […]

Benifits of ecommerce marketing

Why You Should Sell Online: 11 Benefits Of Ecommerce Websites

Posted Leave a commentPosted in ecommerce, online marketing

From startups to little businesses all over to large brands, there are an enormous variety of firms that may have the benefit of their own ecommerce web site, wherever they’ll sell their own product or services. In todays competitive and convenience targeted society, now not do shoppers need to venture to the main street so as to shop for things, instead shoppers need to buy from their own homes, creating ecommerce a versatile answer for each businesses and consumers. What is eCommerce? The term […]

SEOgrey

10 Digital Marketing Plans for Educational Institutes in 2020

Posted Leave a commentPosted in ecommerce, Education, online marketing

The educational sector has become more competitive and complex than before, hence digital marketing for education is slowly taking over traditional marketing. Students, guardians and teachers have started to judge educational institutions based on their website, qualitative online presence and its reputation based on reviews. Today, educational degree is no longer location specific. Creation of […]

Reputation management

Top 5 Online Reputation Management Strategies for Veterinarians 2020 :

Posted Leave a commentPosted in online marketing, Reputation Management

Running a veterinary practice? This means that half of those living in your community will own a pet who requires some level of preventative, curative, or palliative healthcare. In some suburban areas, the number is even higher, with 9 out of 10 households owning one or more pets. The rise in pet ownership also means […]

Reputation Management For Ophthalmologists

5 Things You Need To Know About Ophthalmology Reputation Management

Posted Leave a commentPosted in online marketing, Reputation Management

The demand for eye care is expected to skyrocket in the coming decades, and patients will be increasingly searching online for eye care practitioners. As a result, ophthalmologists need to maintain a strong Internet presence to remain competitive. How do you attract more patients? One of the best ways is through online reputation management. that […]

Reputation management for dentists

Dentist Reputation Management 2020 : Why is it Needed and How to implement ?

Posted Leave a commentPosted in online marketing, Reputation Management

A lot of dental practices still seem to keep their heads in the sand with regards to online reputation management. Practices sometimes do not quite understand that it’s better to be proactive and manage your reputation before experiencing negativity, which will very much soften the blow, in comparison to panicking and it becoming a major […]